KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

ÜNİVERSİTELERDEKİ AKADEMİK TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNE GÖRE

FAKÜLTEMİZDEKİ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

(Resmî Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmî Gazete Sayısı: 17609)

 

Dekan

1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

2. Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek,

3. Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak,

4. Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini sürdürmek,

5. Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

Dekan; fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

 

Dekan Yardımcısı

1. Dekanın fakültede bulunmadığı dönemlerde dekanlığa vekalet etmek,

2. Eğitim-öğretim etkinliklerinin (ders ve sınav programlarının hazırlanması ve uygulanması, nitelikli bir eğitim-öğretim ortamının oluşturulması vb.) organizasyonunu sağlamak,

3. Çalışma odaları ve dersliklerle ilgili gereksinimlerin belirlenerek bu ortamlarla ilgili sorunların giderilmesini sağlamak,

4. Fakültede düzenlenen tüm bilimsel ve sosyo-kültürel etkinliklerde ilgili kişi ve/veya birimlerle eş güdümlü çalışmak,

5. Bölüm Başkanlıklarında çözüme kavuşturulamayan sorunları çözmek,

6. Eğitim-öğretim yılı başında lisans programlarına yeni kayıt yaptıran öğrencilere yönelik Öğrenci Uyum Semineri düzenlemek,

7. Öğrencilerin mezuniyet işlemlerini takip etmek ve mezuniyet törenini organize etmek,

8. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili çalışmaları takip etmek,

9. Fakülte web sayfasını düzenlemek ve bu sayfanın güncel tutulmasını sağlamak,

10. Kurum içi ve kurum dışı yazışmaları takip etmek,

11. Faaliyet raporu, birim iç değerlendirme raporu ve stratejik plan gibi belgelerin hazırlanmasını ve ilgili birimlere iletilmesini sağlamak,

13. Görev alanına giren komisyonların çalışmalarını takip etmek,

14. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yerine getirmek,

15. Üst yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmektir.

 

Fakülte Kurulu

1. Fakültenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve eğitim-öğretim takvimini kararlaştırmak,

2. Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek,

3. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Fakülte Yönetim Kurulu

1. Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

2. Fakültenin eğitim-öğretim, plan ve programları ile akademik takvimin uygulanmasını sağlamak,

3. Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

4. Dekanın, fakülte yönetimi ile ilgili olarak getireceği bütün işlerde karar almak,

5. Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

6. Kanun ve yönetmeliklerle verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Bölüm Başkanı

1. Bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak,

2. Fakülte veya yüksekokul kuruluna katılarak bölümü temsil etmek,

3. Bölümde görevli öğretim elemanlarını izlemek ve denetlemek,

4. Her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunmaktır.

 

Anabilim Dalı Başkanı

1. Anabilim dalının her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve anabilim dalı ile ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesi ve kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak,

2. Bölüm kuruluna katılarak anabilim dalını temsil etmek,

3. Anabilim dalında görevli öğretim elemanlarını izlemek ve denetlemek,

4. Bölümde yürütülen faaliyetlerde Bölüm Başkanı ile eş güdümlü çalışmaktır.

 


Kaynak: https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=10127&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5


SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Üyesi Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı