ÖZGEÇMİŞ

Yrd.Doç.Dr. RAMAZAN YİRCİ

yirci@ksu.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ1.      ADI SOYADI           :      RAMAZAN YİRCİ           

2.      DOĞUM TARİHİ   :      1981         

3.      UNVANI                   :      YRD. DOÇ. DR.          

4.   YABANCI DİL        :       İNGİLİZCE (KPDS: 91.25)

5.      ÖĞRENİM DURUMU:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Eğitim Fakültesi / İngilizce Öğretmenliği Bölümü

Hacettepe Üniversitesi

2003

Y. Lisans

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD (Tezli)

Fırat Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009

Doktora

Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi ABD

Fırat Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2014


6.      AKADEMİK UNVANLAR


İngilizce Öğretmeni

Mersin Kıbrıs İlköğretim Okulu

2003- 2006

İngilizce Öğretmeni

Malatya Kale Bent İlköğretim Okulu

2006- 2008

İngilizce Okutmanı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2008-2014

Okutman Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2014- 2015

Yrd. Doç. Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2015- …

 

7.      YÜKSEK LİSANS TEZİ:

Tez Başlığı: Mentorluğun Eğitimde Kullanılması ve Okul Yöneticilerinin Yetiştirilmesinde Yeni Bir Model Önerisi

Tez Danışmanı:  Yard. Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ

 

8.  DOKTORA TEZİ:

Tez Başlığı: Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Öğretim Elemanlarının Algılanan Örgütsel Destek, Örgütsel Bağlılık Düzeyleri ile Yükseköğretimde Özelleştirmeye İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. İbrahim KOCABAŞ

 


9. YAYINLAR

 

9-A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR:

 

1) Yirci, R., Kartal, S.E., Ozdemir, T.Y., Karakose,T. & , Kocabas, I. (2018). Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA), Revista Electrónica de Investigación Educativa, 20(5). Kabul mektubu alındı [SCOPUS]

 

2) Boydak-Özan, M., Özdemir, T.Y. & Yirci, R. (2017). Ethical Leadership Behaviours of School Administrators from Teachers’ Point of View, Foro de Educación, 15 (23), 161-184. [ESCI]

 

3) Kartal, S.E., Özdemir, T.Y & Yirci, R. (2017). Mentorship needs of early career teachers working in rural regions, Turkish Journal of Education, 6(1), 30-40. Doi: 10.19128/turje.284833 [EBSCO]

 

4) Yirci, R., & Kocabaş, İ. (2016). Academicians' Opinions about Privatization in Higher Education? A Comparative Research in State and Foundation Universities. International Online Journal of Educational Sciences, 8(4). 59-73. (Indexed in H.W. Wilson Full Text)

 

5) Kartal, S. E., Yirci, R., & Ozdemir, T. Y. (2016). Teacher Perceptions on Conflict Resolutıon Styles of School Administrators. European Journal of Education Studies. 2(9), 136-149.

 

6) Yirci, R., Karaköse, T., Uygun, H., & Ozdemir, T. Y. (2016).  The Turkish adaptation of the Mentorship Effectiveness Scale: A validity and reliability study, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12 (4), 821–832 [SSCI]

 

7) Yirci, R. Karaköse, T., & Kocabas, I. (2016). Coaching as a Performance Improvement Tool at school, Journal of Education and Practice, 7(13), 24-29. [ERIC]

 

8) Karaköse, T., Yirci, R., Uygun, H., & Ozdemir, T. Y. (2016). Post-Graduate Students’ Perceptions Regarding Effectiveness of Mentoring Relationship at Universities. Revista de Cercetare si Interventie Sociala, (52), 252-264. [SSCI]

 

9) Karaköse, T., Kocabas, I., Yirci, R., Esen, C., Celik, M. (2016). Exploring the relationship between school principals’ burnout situation and life satisfaction, Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1488-1494. [ERIC]

 

10) Karaköse, T., Yirci, R., Uygun, H.,& Ozdemir, T. Y. (2016).  Investigation of the relationship between high school students’ Facebook addiction and loneliness status, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 12 (9), 2149–2429 [SSCI]

 

11) Ozdemir, T. Y., Karaköse, T., Uygun, H., & Yirci, R. (2016).  Educational employees’ perceptions regarding changes in educational organizations, Revista de Cercetare si Interventie Sociala, 53, 288-303. [SSCI]

 

12) Ozdemir, T. Y., & Yirci, R. (2015). A Situational Analysis of Educational Supervision in the Turkish Educational System. Educational Process: International Journal, 4 (1-2), 56-70.

 

13) Kartal, S. E., Yirci, R. & Özdemir, T.Y. (2015). Teachers’, Parents’ and Students’ Perceptions Regarding the Problems in Turkey’s National Education System: A Qualitative Study, European Journal of Education Studies, 7, (1).

 

14) Karakose, T., Yirci, R., & Kocabas, I. (2014). A Qualitative Study Of The Novice Principals’problems in The School Management Process And Solutions. Pak. J. Statist, 30 (6), 1265-1278. [SCI–Expanded]

 

15) Yirci, R.; Özdemir, T. Y.; Kartal,S.E. & Kocabaş, İ. (2014). Teachers' perceptions regarding school principals' coaching skills. School Leadership & Management, 34 (5). [ERIC].

 

16) Papadopoulou, V., & Yirci, R. (2013). Rethinking Decentralization in Education in terms of Administrative Problems. Educational Process: International Journal, 2 (1-2), 7-18.

 

17) Keser, S., Kocabaş, İ., & Yirci, R. (2013). The Ethical Perceptions of Elementary School       Teachers in the Triple Perspective of Classification of Ethics. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, Vol. 4, Issue 3: 1-16.

 

18) Özdemir, T. Y., Özan Boydak, M., & Yirci, R., (2013). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yöneticilerinin Etik Liderlik Davranışları, The Journal of Academic Social Science Studies, Volume 6 Issue 3: 509-527.

 

19) Yirci, R. (2012). Democratic Practices In School Management And Ceocracy,    International Journal on New Trends in Education and Their Implications,(3) 2: 1412-150.

 

20) Yirci, R. & Kocabaş, İ. (2010). The Importance of Mentoring for School Principals: A Conceptual Analysis. International Journal of Educational Leadership Preparation, 5(2), 1-7.

 

21) Yirci, R. & Karaköse, T. (2010). Democratic Education Policy And Turkish Education System. Procedia Social and Behavioral Sciences Journal, 9: 1330-1334.

 9-B. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDEKİ YAYINLAR:

 

1) Yirci, R. (2017). Öğretmen Profesyonelliğinin Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) 18(1), 503-522.

 

2) Yirci, R., Özdemir, T.Y. & Kartal, S.E. (2016). Okul Yöneticilerinin Mizah Yönelimleri, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi- Journal of the Human and Social Science Researches,  5(8), 2479-2495. [ULAKBİM]

 

3) Özalp, U., Yirci, R. & Kocabas, İ. (2016). Müdür Yardımcılarının İş Doyumunun Yordayıcısı Olarak Okul Müdürlerinin Mentorluk Fonksiyonları, Kalem Uluslararası Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 6(2), 455-494. [ULAKBİM]

 

4) Kartal, S. E., Yirci, R. ve Özdemir, T. Y. (2015). Öğretmenlerde algılanan örgütsel destek    düzeyi ile yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkinin incelenmesi, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 477-504. [ULAKBİM]

 

5) Özdemir, T. Y, Kartal, S. E. ve Yirci, R. (2014). Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları, Turkish Journal of Educational Studies. 1 (2).190-215.

 

6)  Yirci, R. ve Kocabaş, İ. (2013). Eğitimde Özelleştirme Tartışmaları: Kavramsal Bir Analiz, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/8 Summer 2013: 1523-1539. [ULAKBİM]

 


9-C. ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER:


1) Yirci, R.,  Kalaycı, S. & Kocabaş, İ. (2017). The current status of In-service Trainings for teachers and expectations. Do they match? The European Conference on Educational Research (ECER 2017), Copenhagen, Denmark, 22-25 Ağustos. (Kabul Mektubu Alındı).

 

2) Yirci, R. (2017). Öğretim Üyeleri ve Lisansüstü Öğrenci Görüşlerine Göre Türk Üniversitelerinde Nitelikli Bilim İnsanı Yetiştirme Misyonu, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu, Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Türkiye, 15-17 Kasım 2017. (Kabul Mektubu Alındı).

 

3) Yirci, R. & Tutkun, B. (2017). Stratejik Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Bir Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 03-07 Mayıs 2017. (Kabul Mektubu Alındı)

 

4) Yirci, R. & Demir, C. (2017). Okul Müdürlerinin Takım Liderliği Becerilerinin Çeşitli 

Değişkenler Açısından  İncelenmesi. 5. International Eurasian Educational Research Congress, Denizli, Türkiye, 11-14 Mayıs 2017. (Kabul Mektubu Alındı)

 

5) Yirci, R. & Yavuz, A. (2017). A Scale Development Study to Determine Time Management Skills of Teachers. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11-13 Mayıs 2017. (Kabul Mektubu Alındı)

 

6) Yirci, R. & Kurtulmuş, Ö.F. (2017). Just a Leader or Servant Leader- How do Teacher Perceive Their School Principals? 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, Ankara, Türkiye, 11-13 Mayıs 2017. (Kabul Mektubu Alındı)

 

7)Yirci, R. (2016). The Evaluation of New Mentoring Program for Novice Teachers according to their Perceptions. International Scientific-Practical Conference, The Teacher of Today and Tomorrow: Between Reality and Expectations. Vilnius, Litvanya, 24 Kasım 2016.

 

8) Yirci, R., Özalp, U. & Kocabaş, İ. (2016). Danışman Öğretmen Mentorluk Fonksiyonları ile Aday Öğretmenlerin Öznel Mutluluk Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 4. Uluslararasi Öğretim Teknolojileri Ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 6-8 Ekim Elazığ.


9) Yirci, R. (2016). Öğretmen Profesyonelliğinin Önündeki Engeller Ve Çözüm Önerileri, 4. Uluslararasi Öğretim Teknolojileri Ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, 6-8 Ekim Elazığ.


10) Yirci, R., Kartal, S. E., Özdemir, T.Y., Karakose, T., Kocabaş, İ. (2015). The Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA) for Teacher Candidades, The European Conference on Educational Research (ECER 2015) 7-11 September 2015, Budapest, Hungary.

 

 11) Karakose, T., Kocabaş, İ., Yirci, R., Esen, C., Çelik, M. (2015).Exploring the relationship between school principals’ burnout situation and life satisfaction. ERPA International Congresses on Education, 4-7 June 2015, Athens, Greece.

 

12) Kocabaş, İ., Karakose, T.,Yirci, R., Esen, C., Çelik, M. (2015). The study of the relationship between work-family conflict/ family-work conflict and perceived burnout of female teachers, ERPA International Congresses on Education, 4-7 June 2015, Athens, Greece.

 

13) Yirci, R., Karakose, T., Kocabaş, İ. (2015). Coaching as a Performance Improvement Tool at School, ERPA International Congresses on Education, 4-7 June 2015, Athens, Greece.

 

14) Yirci, R., Kocabaş, İ., ve Karaköse, T. (2012).  The problems that novice teachers faced in the first year of the profession, The European Conference on Educational Research [ECER 2012], "The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All", 18–21 September 2012, Cádiz, Spain (2012).

 

15) Kocabaş, I., Yirci, R., Erdem, R. ve Karaköse, T.(2012) Rethinking Professional Support for Novice School Principals, What should be done?  The European Conference on Educational Research [ECER 2012], The Need for Educational Research to Champion Freedom, Education and Development for All, 18–21 September 2012,Cádiz, Spain.

 

16)  Yirci, R.; Özdemir, T. Y.; Kartal,S.E. ve Kocabaş, İ. (2011). School Principals’ Coaching Skills According to Teachers’ Perceptions. Educational Conference on Educational Research, ECER 2011, Frei Universitad, 12-16 Eylül 2011 Berlin, Almanya.  (Bu çalışma TUBİTAK 2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı Kapsamında teşvik edilmeye layık görülmüştür)

 

17) Yirci, R. ve Karaköse ,T. (2010) Democratic Education Policy And Turkish Education Sysytem. World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA),  Cairo, Egypt, 29-31 October 2010.

 

18) Yirci, R. ve Kocabas İ. (2007) The use of E-portfolio as an Assessment Tool in Education. EPVET'2007, International Conference on E-Portfolio Process in Vocational Education; Present and Future,Bucharest, Romania.9-D. ULUSAL KONGRELERDE SUNULMUŞ VE BİLDİRİ ÖZETİ BASILMIŞ BİLDİRİLER:

 

1) Yirci, R., Kartal, S.E., Özdemir, T.Y., Kocabaş, İ., Yıldız, A. (2015). Eğitim Fakültesi Öğrencileri Algılarıyla Akran Mentorluğu. 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 21- 23 Mayıs 2015, Bartın.

 

2) Özdemir, T.,Y., Yirci, R., Kartal, S.E., Kocabaş, İ., Aksu, C.N. (2015). Müdür Yardımcılarının Yetişmesinde Okul Müdürlerinin Mentorluk Rolleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 07- 09 Mayıs 2015, Gaziantep.


3) Yirci, R. ve Kocabaş, İ. (2014). Eğitim Finansmanında Özel Okulların Rolü ve Alternatif Bir Model Olarak Sözleşmeli Okullar, I. Eğitim Kongresi  28-30 Kasim 2014 / Antalya.

 

4) Özdemir, T. Y., Kartal,S.E. ve  Yirci, R. (2013). Okul Müdürlerinin Öğretmenleri Motive Etme Yaklaşımları, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 7-9 Kasım 2013,  Marmara Üniversitesi, İstanbul.

           

5) Yirci, R.; Özdemir, T.Y. ve Kartal,S.E. (2013). Okul Yöneticilerinin Mizah Yönelimleri, 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayi, 5-7 Eylül 2013, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

6)  Kartal, S. E.; Yirci, R. ve Özdemir, T.Y.  (2013). Öğretmen, Veli Ve Öğrenci Görüşlerine Göre Türk Eğitim Sisteminde Yaşanan Sorunlar: Nitel Bir Araştırma,  5. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 20-22 Haziran 2013, Kahramanmaraş.

 

7) Yirci, R. (2012). Yönetsel Sorunlar Bağlamında Eğitimde Yerelleşmeyi Yeniden Düşünmek, VII. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 24- 26 Mayıs 2012, İnönü Üniversitesi, Malatya.

 

8) Demirtaş, Z., Kahveci, G., Yirci, R., Şanlı, Ö. ve Kartal, S. E. (2011), “Eğitim Müfettişlerinin Uyması Beklenen Etik İlkeler”, 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Mersin.

 

9)  Yirci, R ve Kocabaş, İ. (2011) Denetmen Algılarına Göre Denetimde Yaşanan Sorunlar, 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Mersin.

 

10) Kartal, S. E., Karaköse, T., Özdemir, T. Y. ve Yirci, R. (2011) Öğretmen Görüşlerine Göre Eğitim Müfettişlerinin Sahip Olması Gereken Mesleki Etik İlkeler, 3. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 22-24 Haziran 2011, Mersin.

 

11) Yirci, R. ve Kocabaş,İ. (2010) Okul Yöneticisi Yetiştirmede Yeni Bir Model Önerisi:   Mentorluk. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 01- 02 Mayıs 2010, Antalya

 

12) Yirci, R. (2010). Avrupa Birliği Üyesi Bazı Ülkelerde Eğitim Denetimi Sistemlerinin Analizi ve Türkiye İçin Öneriler 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, 23- 25 Haziran 2010, Kütahya.

 

13) Erdem, R.; Yirci, R. ve Kartal, S.E. (2009). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel İletişim Konusundaki Görüşleri. IV. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 14–15 Mayıs 2009, Denizli.

 

14) Kocabas, İ. ve Yirci, R. (2008). Mentorluğun Eğitim Yöneticisi Yetiştirilmesindeki Rolü,  III. Eğitim Yönetimi Kongresi, Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 25-26 Nisan 2008, Eskişehir.

 


10. BASILMIŞ KİTAP YA DA KİTAP BÖLÜMLERİ:

 

1) Yirci, R. (2017). Sınıfta Öğretim Süreci ve Planlaması. (Ed. M. BOYDAK ÖZAN ve T.Y. ÖZDEMİR içinde), Sınıf Yönetimi (s. 177- 205). Ankara: ASOS Yayınları. ISBN:978-605-67575-4-9.

 

2) Yirci, R., & Sağır, M. (2016). Eğitim Denetimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezler. (Ed. M. SAĞIR ve S. GÖKSOY içinde), Eğitimde Denetim ve Değerlendirme (s. 341-362). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 

3) Yirci, R. ve Kocabaş, İ. (Ed.) (2012). Dünyada Mentorluk Uygulamaları. Ankara: Pegem Yayıncılık. ISBN: 9786053642497

 

4) Kocabaş, İ. ve Yirci, R. (2012). Türkiye’de Bir Mentorluk Uygulaması: Aday Öğretmenlerin Yetiştirilmesi. (Ed. R. Yirci, ve İ. Kocabaş içinde), Dünyada Mentorluk Uygulamaları (s. 227-241). Ankara: Pegem Yayıncılık.

 

5) Yirci, R. (2012). İsveç'te Yeni Öğretmenler için Mentorluk, Dünyada Mentorluk Uygulamaları Kitabı İçerisinde Bölüm Çevirisi, Ankara: Pegem Yayıncılık. ISBN: 9786053642497

 

6) Kocabaş İ. ve Yirci, R. (2011). Öğretmen Ve Yönetici Yetiştirmede Mentorluk:  Mentorluğun Eğitimde Kullanımı. Ankara: Anı Yayıncılık (ISBN: 9786054434749)

 

7) Yirci, R. (2010) Sınıf Yönetimi Stratejileri Öğretmen Klavuzu, Kitap İçerisinde Bölüm Çevirisi (İbrahim KOCABAŞ ile ortak yazarlı) Nobel Yayınları, Editör: Turgut KARAKÖSE. ISBN 978-605-395-301-211. KATILDIĞI ULUSLARARASI SEMİNER VE HİZMETİÇİ KURSLAR

 

1) Oxford Lake School of English, A practical Metodology Course for Overseas English Teachers. Oxford- England. 20.07.2009 - 31.07.2009.

 

2) İstanbul Yeditepe Üniversitesi, İstek Okulları 1. Uluslararası İngilizce Öğretimi Konferansı ELT in the globalized world: Exploring new opportunities and meeting the challenges of today" 27–28 Mart 2010. İstanbul

 

3) Dünya Aktüel & Cambridge University Press 3rd ELT Symposium, Cambridge University Press, Mayıs 2010, Antalya.

 

4) Refresher Course Developing the Language Skills and Creative Methodology of Overseas Teachers of English. London- England 02.07.2012 - 13.07.2012.

 

5) Fun approach as the motivation factor in adult literacy development. ProEdu, Edukacja i Kultura, Krakow- Poland. 22.06.2014 - 28.06.2014.

 

6) Erasmus+ Ders verme hareketliliği, Lizbon Üniversitesi, Eğitim Enstitüsü, Portekiz 14.05.2017 - 19.05.2017 (İlgili kurumda Eğitim Yönetimi yüksek lisans programı öğrencilerine yönelik ders verildi).

 

12.  SON İKİ YILDA VERİLEN LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDEKİ DERSLER

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2014- 2015

GÜZ

Sınıf Yönetimi

10

0

90

Eğitim Bilimine Giriş

10

 

180

BAHAR

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

12

0

175

Eğitim Bilimine Giriş

2

0

90

2015-2016

GÜZ

Sınıf Yönetimi

2

0

60

Yüksek Öğretim Sistemi ve Yönetimi

(Yüksek Lisans)

3

0

15

Eğitim Sistemleri ve Yönetimi (Yüksek Lisans)

3

0

5

BAHAR

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

2

0

54

Sınıf Yönetimi

2

0

95

Eğitim Politikaları (Yüksek Lisans)

3

0

16

 


13. ÖDÜLLER

 

1) Hacettepe Üniversitesi Başarı Bursu (1999- 2001 Yılları arası)

 

2) TUBİTAK 2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı- 2011 ( Berlin Frei Üniversitesi’nde bildiri olarak sunulan School Principals’ Coaching Skills According to Teachers’ Perceptions isimli çalışma için maddi destek verilmiştir).

 

3)  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Akademik Üretkenlik Ödülü,(Öğretim görevlileri, Uzman ve Okutmanlar Dalında) 25.03.2014.

 

4) TUBİTAK 2224 Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılma Desteği Programı- 2015 (The Adaptation and Validation of the Turkish Version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA) for Teacher Candidates isimli çalışma için maddi destek verilmiştir)

 

 

14. BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER

 

1) Universite Park Bülten (ISSN: 2147- 351X) - Editör

2) Educational Process: International Journal (EDUPIJ, ISSN: 2147-0901) - Dergi Yayın Yönetmeni

3) Turkish Journal of Education (ISSN: 2147-2858) – Eğitim Yönetimi Alan Editörü

4) International Journal of Mentoring and Coaching in Education- EMERALD Publishing (Dergi Yayın Danışma Kurulu Üyesi)

5) American Journal of Educational Research (Yayın Kurulu Üyesi)

 


15. HAKEMLİK YAPILAN DERGİLER


1) Turkish Journal of Education (2016- ..) ESCI

2) School Leadership and Management (2014- …) Eric Indexed

3) International Journal of Mentoring and Coaching in Education-EMERALD (2012-…)  ESCI-Scopus

4) International Online Journal of Educational Sciences (2016- ..) H.W. Wilson full text

5) Turkish Journal of Educational Studies (TURK-JES) (2015- ..)

6) Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015- ….)

7) Cogent Education- Cogent OA (2015- …) Eric Indexed

8) Educational Process: International Journal (EDUPIJ) (2013-..)

9) Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD)

10) International Journal of Leadership in Education Theory and Practice (2014-..) Eric Indexed

11) American Journal of Educational Research (2014- .)

 


16. İDARİ GÖREVLER

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dekan Yardımcısı. (06.02.2017-  ...)

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu- Hazırlık Program Geliştirme Birim Koordinatörü (2012-2013)

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, (2015- 2017)